جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب

مراسم بعدی
مراسم بعدی

جشن عید غدیر خم
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ از نماز مغرب